Reglement

REGLEMENT DE BIBLIOTHEEK DE GROENE VENEN

1: Toegang

Iedereen kan in de vestigingen van de Bibliotheek De Groene Venen tijdens de openingstijden zonder te betalen de aanwezige materialen[1] raadplegen. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd e.d.).

2: Inschrijving

Voor het lenen van materialen dient men in het bezit te zijn van een geldige lenerspas. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de Bibliotheek worden ingeschreven. Bij inschrijving is inschrijfgeld verschuldigd en wordt een geldige legitimatie gevraagd.

Als geldig legitimatiebewijs gelden: paspoort, Europese of Nederlandse Identiteitskaart, verblijfsdocument, vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort, rijbewijs en OV-jaarkaart.
Bij inschrijving krijgt elke lener een geldige tarievenfolder waarin opgenomen een overzicht met de uitleenvoorwaarden. Deze uitleenvoorwaarden kunnen jaarlijks wijzigen. Door zich in te laten schrijven als lener verklaart men bekend te zijn en akkoord te gaan met het uitleenreglement. Het uitleenreglement wordt bij inschrijving verstrekt, staat op de website en is vrij verkrijgbaar in alle Bibliotheken van de Bibliotheek De Groene Venen.
 

3: Lenerspas

Na inschrijving bij de Bibliotheek ontvangt de lener een lenerspas. De lenerspas kan gebruikt worden bij elke Bibliotheek van de Bibliotheek De Groene Venen. De pas is strikt persoonlijk. Alleen op vertoon van een geldige lenerspas kunnen materialen worden geleend. De lener is verplicht alle materialen die hij leent te laten registreren. De lener is verantwoordelijk voor de materialen die met zijn pas geleend worden.

4: Verlies of beschadiging lenerspas

Verlies van de lenerspas dient onmiddellijk aan de Bibliotheek doorgegeven te worden om misbruik te voorkomen. De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de financiële gevolgen indien de lenerspas door derden wordt gebruikt. De aansprakelijkheid geldt voor alle handelingen en transacties verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld. Bij verlies van de lenerspas wordt - na legitimatie - een nieuwe pas verstrekt tegen betaling van duplicaatkosten. Indien een lenerspas zodanig beschadigd is dat de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt tegen vergoeding een nieuwe lenerspas verstrekt.

5: Adreswijzigingen

Naamsveranderingen en/of adreswijzigingen dient de lener zo tijdig mogelijk aan de Bibliotheek door te gegeven. Melden van adreswijzigingen kan via onze website, per email of aan de balie, onder vermelding van naam, pasnummer, het oude en nieuwe adres. Eventuele gevolgen van niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

6: Verlenging lenerspas

· Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.

· Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatisch incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. De incassodatum wordt aangekondigd d.m.v. een bericht in de inbox in ‘Mijn bibliotheek’, bereikbaar via de website. Overige leden ontvangen jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een nota voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn.

· Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.

· Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Voor jeugdleden: verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.

7: Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

· bij het overlijden van de lener

· bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de Bibliotheek

· bij opzegging door de lener

Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.
Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. De Bibliotheek kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan

Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, verleent de Bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). De restitutie bedraagt het restant van het betaalde abonnementsgeld vanaf de beëindiging van het lidmaatschap. Indien de lener nog een opeisbare verplichting heeft jegens de Bibliotheek wordt deze met de restitutie verrekend.

8: Abonnementen, leengeld en overige tarieven

Het bestuur van de Bibliotheek De Groene Venen stelt jaarlijks de tarieven vast. Een voornemen tot wijziging van de tarieven wordt ten minste één maand voor de datum van de wijziging via de website en in alle Bibliotheken kenbaar gemaakt.

9: Lenen van boeken en andere materialen

Leners kunnen boeken en/of andere materialen lenen en terugbrengen in iedere vestiging van de Bibliotheek De Groene Venen. Hiervoor worden geen kosten berekend.

10: Uitleentermijn

Per materiaalsoort en per abonnementsvorm is een uitleentermijn vastgesteld. Voor leentarieven en uitleenvoorwaarden zie tarievenfolder. Bij het verstrijken van de uitleentermijn kunnen dezelfde materialen nogmaals worden geleend[2], tenzij deze door een andere lener zijn gereserveerd. De uitleentermijn kan maximaal tweemaal met dezelfde periode verlengd worden. Materialen kunnen zowel telefonisch, in de bibliotheek als via internet worden verlengd. Bij verlenging van materialen waarvoor leengeld wordt gevraagd, is opnieuw leengeld verschuldigd. Voor een dubbele uitleentermijn wordt een tarief in rekening gebracht.

11: Te-laat-geld

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt per boek of ander materiaal te-laat-geld in rekening gebracht. Indien verlenging van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, wordt eveneens te-laat-geld in rekening gebracht. Indien de lener na twee inleververzoeken (per kaartje of per email) nog in gebreke blijft, ontvangt de lener een nota waarop naast het te-laat-geld ook de aanschafkosten van de geleende materialen en administratiekosten in rekening worden gebracht.

12: Gebruik van de materialen/Verlies of beschadiging

De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging van de geleende materialen. Indien de geleende materialen als gevolg van de beschadiging en/of verontreiniging moeten worden vervangen, zullen de vervangingskosten bij de lener in rekening worden gebracht. Betaling kan contant of met een nota. Indien een nota wordt opgesteld, worden ook administratiekosten in rekening gebracht.

13. Notabetalingen

Indien betaling van een nota niet binnen een maand wordt voldaan, kan de lenerspas worden geblokkeerd. Bij ingebrekestelling volgt overname van de vordering door een incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien, worden op de lener verhaald.

14: Reserveren/aanvragen bij andere bibliotheken

Uitgeleende materialen of materialen die niet in de eigen vestiging aanwezig zijn, kunnen bij een andere vestiging van de Bibliotheek De Groene Venen kosteloos worden gereserveerd. Materialen die niet in de collectie van de Bibliotheek De Groene Venen aanwezig zijn, kunnen bij andere bibliotheken in Nederland worden aangevraagd. Per aangevraagd item worden kosten in rekening gebracht. Ook fotokopieën van tijdschriftartikelen kunnen worden besteld. De kosten hiervan worden in rekening gebracht. Wanneer de gereserveerde/aangevraagde materialen beschikbaar komen, ontvangt de lener bericht.

15: Zuid-Hollands Bibliotheekpaspoort

Op vertoon van een geldige lenerspas, een bewijs van betaling van het abonnementsgeld (verstrekt door de bibliotheek) en een geldig legitimatiebewijs kunnen tegen een jaarlijkse vergoeding materialen worden geleend bij andere openbare bibliotheken in Zuid-Holland. De geldigheid van de Zuid-Hollandse pas is gelijk aan de geldigheidstermijn van de eigen bibliotheekpas.

16: Auteursrecht

De meeste materialen die in de bibliotheek aanwezig zijn, vallen onder de auteurswet.
Vermenigvuldiging of openbaarmaking op enigerlei wijze is verboden, tenzij met toestemming van de uitgever. Inbreuk op de auteurswet is strafbaar als misdrijf (art. 31 en 32 van de auteurswet). Het is verboden de geleende materialen te dupliceren en/of in het openbaar te vertonen of af te spelen. Bij misbruik kan de Bibliotheek De Groene Venen niet aansprakelijk worden gesteld. Bij niet nakomen van deze bepalingen worden alle kosten op de gebruiker verhaald.

17: Aansprakelijkheid bij uitleen van audiovisuele materialen

De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de lening en het gebruik van materialen. Dit geldt ook bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van audiovisuele materialen. Het lenen hiervan is geheel voor eigen risico. Dit betekent dat indien cd-, computer- dan wel andere apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van cd's, cd-rom’s, dvd’s of andere audiovisuele materialen de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.

18: Uitsluiting van lening en/of ontzegging van toegang tot de bibliotheek

Bij niet tijdig voldoen van het verschuldigde abonnementsgeld wordt de lener uitgesloten van lening.
Bij herhaalde overtreding van het uitleenreglement kan de lener voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesloten van uitlening. Het personeel is gerechtigd om personen, die de orde in de bibliotheek verstoren, op grond van deze bepaling omtrent huisvredebreuk, te (doen) verwijderen en de toegang tot de bibliotheek voor bepaalde tijd te ontzeggen. Uitsluiting van uitlening en/of ontzegging van de toegang geschiedt bij aangetekende brief door de directie van de bibliotheek.

19: Klachtenregeling

Iedere gebruiker van de bibliotheek heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek. De bibliotheek beschikt over een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is gratis verkrijgbaar bij alle vestigingen van de Bibliotheek De Groene Venen en staat op de website.

20: Overige bepalingen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geleende materialen.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eigendommen van de lener die in de boeken, in andere materialen of in de bibliotheek worden achtergelaten.
Van diefstal en moedwillige vernieling wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

Met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aan derden geen gegevens verstrekt uit leners- en/of uitleenadministratie.

Het is de bezoeker niet toegestaan in de vestigingen te roken, alcoholische dranken te nuttigen, drugs te gebruiken of in drugs te handelen, huisdieren mee te nemen, op enigerlei wijze overlast te veroorzaken of de orde te verstoren, dit ter beoordeling van degene die de dagelijkse leiding heeft in de bibliotheek. Medewerkers van de bibliotheek hebben altijd het recht bezoekers te vragen de bibliotheekmaterialen en hun lenerspas te laten zien.

Aanwijzingen (schriftelijk of mondeling) van directie en personeel dienen te worden opgevolgd. In niet voorziene zaken beslist de directie.

21: Wijzigingen reglement

Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de directeur. Ingeval van wijziging van het reglement wordt een aankondiging hierover tenminste een maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging gemeld op de website en in de vestigingen van de bibliotheek opgehangen. Op aanvraag kan een nieuwe versie van het reglement verstrekt worden. Tot het reglement wordt gewijzigd, blijft dit reglement geldig, tenzij wettelijke maatregelen een of meerdere artikelen ongeldig maken.

Dit reglement treedt in werking op 16 september 2014. Met dit reglement vervallen alle voorgaande uitleenreglementen.

 

[1] Materialen : overkoepelende term voor tijdschriften, boeken, luisterboeken, speel-leer-materialen, cd's, cd-roms, dvd’s e.d.

[2] Om de omloopsnelheid van toptitels te verhogen geldt dat verlenging en reservering hiervan niet mogelijk is.